Բլեֆարոպլաստիկա (վերին և ստորին կոպերի կախվածության շտկում)
Քթի ծայրի պլաստիկա (քթի ծայրի շտկում, նեղացում, բարձրացում՝ վիրահատական եղանակով)
Օտոպլաստիկա (ականջների լոշտակության շտկում)
Դեմքի շրջանի լիպոֆիլինգ (դեմքի շրջանի կնճիռների, ծալքերի, կախվածության շտկում, կորցրած ծավալի
վերականգնում, շուրթերի ծավալի մեծացում, ուրվագծի հստակեցում՝ սեփական ճարպի միջոցով)
Շուրթերի բուլհորն վիրահատություն (վերին շուրթի ծավալի մեծացում՝ վիրահատական եղանակով)
Տեմպորալ լիֆթինգ (քունքային շրջանի ձգում, աղվեսի հայացքի ստացում՝ վիրահատական եղանակով)
Brow lift/հոնքերի բարձրացում (հոնքերի դիրքի բարձրացում, ասիմետրիայի շտկում՝ վիրահատական
եղանակով)
Կրկնակզակի լիպոսակցիա (երկրորդային կզակի վերացում` կուտակված ճարպի մեխանիկական հեռացման
միջոցով)
Եղնգային թմբիկների պլաստիկա (ներաճած եղունգների վիրահատական բուժում, եղունգների քրոնիկ
ներաճի ռադիկալ բուժում)
Կարպալ կապանի հատում, միջնակ նյարդի նևրոլիզ — Կարպալ թունելի համախտանիշ (ձեռքի 1,2,3-րդ
մատների շրջանի ցավ, թմրածություն, ուժի և ֆունկցիայի կորուստ, թենարի մկանների ատրոֆիա)
Շրխկացող մատի վիրահատական բուժում
Դյուպուիտրենի կոնտրակտուրա (Ձեռքի ծալիչ ջլակապանային ապարատի պլաստիկա)
Սինդակտիլիայի շտկման վիրահատություն (Ձեռքի մատների սերտաճում)

գՆԱՑՈՒՑԱԿ